Amhara Regional Majlis

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ስራ አስፈፃሚዎች

 

ሸይክ ጃዉሃር መሀመድ ኢሣ

ፕሬዚዳንት

0918766574

 

ሸይክ መሀመድ አንዋርጁነይድ ሸይክ ከሊል

ም/ፕሬዚዳንት

ኡስታዝ አብዱራህማን ሡልጣን

ዋና ፀሐፊ

0909910220

EIASC Copyright© 2022